ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання інформаційно-консультаційних послуг

Редакція 1.2024

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИпро надання інформаційно-консультаційних послуг
 м. Дніпро 2024 рік
Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля» (далі за текстом – Виконавець) в особі ректора Холод Сергія Борисовича, що діє на підставі Статуту, керуючись ст.ст. 633, 641-645 Цивільного кодексу України, пропонує зацікавленим особам отримати інформаційно-консультаційні послуги на умовах цього Публічного договору оферти (далі за текстом – Договір).
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Публічний договір оферти – правочин, що регулює відносини між Виконавцем та Замовниками щодо надання інформаційно-консультаційних послуг.Цей Договір є договором оферти в розумінні ст. 641 Цивільного кодексу України, оскільки розміщений в мережі Інтернет на сайті https://duan.edu.ua та являє собою офіційну, публічну пропозицію Виконавця.1.2. Заява-замовлення до договору оферти - це відповідь особи що зацікавилась в пропозиції Виконавця та готова укласти (акцептувати) і прийняти пропозицію на зазначених умовах, ознайомлена зі змістом цього Договору та в повній мірі і безумовно погоджується з умовами.Заява-замовлення містить детальну інформацію про послугу (конкретну пропозицію) а саме тема, терміни та види надання, вартість тощо.1.3. Договір вважається укладеним (акцептованим) з моменту надходження заяви-замовлення до Виконавця (за допомогою онлайн-платформ, сервісів та додатків), або ж з моменту підписання сторонами заяви-замовлення у паперовій формі чи електронній за допомогою ЕЦП - без підписання письмового примірника самого Договору.Вчинення дій що можуть бути розтлумачені як акцепт Договору, зокрема оплата коштів на розрахунковий рахунок Виконавця та приєднання (відвідування) лекцій є підставою вважати Договір акцептованим (укладеним) без оформлення заяви-замовлення. 1.4. Замовник – юридична або повністю дієздатна фізична особа що замовляє за власні кошти послугу для себе або іншої фізичної особи. 1.5. Слухач – фізична особа що безпосередньо отримує послуги за рахунок коштів Замовника.1.6. Всі інші терміни та поняття що вживаються в цьому Договорі мають тлумачення відповідно до чинного законодавства України.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом договору є інформаційно-консультаційна послуга що надається структурним підрозділом закладу вищої освіти (Центр консалтингу ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», Департамент міжнародної діяльності ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» тощо) шляхом залучення до співпраці спеціалістів різного направлення та специфіки діяльності, задля задоволення інформаційних, освітніх потреб та інтересів широкого кола осіб.2.2. Зміст і тема послуг зазначається в заяві-замовленні. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати послуги Замовнику/Слухачу за обраною програмою, формою та тривалістю згідно пропозицій Виконавця, що розміщені на офіційній сторінці закладу, яка знаходиться на домені: https://duan.edu.ua та всіх піддоменах, офіційних сторінках закладу в соціальних мережах. https://www.facebook.com/duan.edu.ua/ , https://www.instagram.com/nobel_ua/ , https://www.youtube.com/channel/UCcrjkZ1VcpXnYq8OlDdNoiA2.3. За результатами отриманої Замовником/Слухачем послуги Виконавець надає відповідний сертифікат або довідку тощо, за умовами що програма і конкретна пропозиція передбачає видачу такого документу.3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Виконавець зобов’язаний надати послуги в терміни, обсяги та на умовах визначених програмою та змістом конкретної пропозиції (курси лекцій, семінар, участь у конференції тощо).3.2. Виконавець зобов’язаний зберігати персональну, конфіденційну та комерційну інформацію отриману від Замовника, окрім випадків передбачених чинним законодавством відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 3.3. При виконанні роботи (наданні послуги), у відносинах, що випливають із змісту послуг та його виконання, та у відносинах, що мають значення для виконання цього Договору і зобов’язань, які з нього випливають, Виконавець зобов’язаний дотримуватися вимог чинного законодавства.3.4. Замовник/Слухач зобов’язаний дотримуватися вимог чинного законодавства України та загальноприйнятих норм етики та моралі в суспільстві. 3.5. Замовник або Слухач, який є повнолітньою особою, у разі нанесення збитків закладу відшкодовує їх у повному обсязі.3.6. Замовник має право у будь-який час відмовитись від надання послуг без права на повернення попередньо сплачених коштів. 3.7. Замовник зобов’язаний сприяти Виконавцю у наданні послуг вчасно та в повному обсязі, прийняти належним чином надані послуги. Не приєднання (відвідування) програми у обумовлений день та час без належного повідомлення Виконавця (за два календарних дні) звільняє Замовника права виставляти претензії до Виконавця.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ4.1. Розмір та порядок сплати за надання послуги у повному обсязі розраховується для кожної окремої пропозиції (програми) окремо, та зазначається в заяві-замовленні та в офіційній пропозиції Виконавця в мережі Інтернет. Вартість кожної окремої пропозиції зазначається з урахування ПДВ та всіх інших витрат та зборів, якщо інше не зазначається в конкретній пропозиції.4.2. Розрахунки проводяться шляхом безготівкового переказу коштів на банківський рахунок Виконавця. 4.3. У випадку якщо пропозиція адресована громадянам України та юридичним особам-резидентам України, розрахунки проводяться в національній валюті – гривні. Для осіб нерезидентів України та іноземних громадян вартість послуг за конкретної пропозиції може зазначатись в іноземній валюті та підлягає оплаті на валютні рахунки Виконавця.4.4. Вартість послуги включає в себе виготовлення одного відповідного сертифікату/довідки, за умови що програма (пропозиція) передбачає видачу такого документу.4.5. Оплата за послуги вважається здійсненою після зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6. СТРОК ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
6.1. Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами заяви-замовлення та акцептування (здійснення оплати) Замовником послуг та діє до повного виконання зобов’язань Сторонами.6.2. Підставами припинення цього Договору є:6.2.1. Згода сторін.6.2.2. Неможливість виконання стороною Договору своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із сторін не погоджується з внесенням змін до Договору.6.2.3. Ліквідація юридичної особи – Сторони цього Договору, якщо не визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої Сторони.6.2.4. Отримання Замовником/Слухачем послуг.6.2.5. Порушення Замовником/Слухачем умов цього Договору (у т.ч. ненадходження коштів у визначений термін або надходження не в повному обсязі, фальсифікація Замовником даних наданих про свою особу, порушення норм чинного законодавства України тощо).6.3. У випадку неможливості надання послуг Виконавцем в обумовлений термін що спричинено воєнним та енергетичним становищем у країні- терміни переносяться на інші дати та/або час, або надаються у іншій формі без права пред’явлення претензій з боку Замовника/Слухача. 
7. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спірні питання, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням умов цього Договору, вирішуються між Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди передаються на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.
8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
8.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору у разі настання форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), які сторони не могли передбачити і які перешкоджають Сторонам виконувати свої зобов’язання за цим Договором.8.2. Під терміном «обставини непереборної сили» для цілей даного Договору Сторони розуміють надзвичайні події або обставини, які не могли бути передбачені та/або відвернені Сторонами доступними їм засобами, а саме: стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси, зсуви тощо); несприятливі погодні умови стихійного характеру (урагани і інш.); дорожні інциденти; хвилювання й бунти, військові маневри та/або бойові дії; мобілізація; епідемії; вандалізм/протиправні дії третіх осіб; терористичні акти; нормативні акти, видані органами державної влади та місцевого самоврядування; аварії в електричних мережах та/або відсутність електроенергії в таких мережах з інших причин, не пов’язаних з Сторонами, якщо такі обставини перешкоджають виконанню умов цього Договору та всі інші події, які будуть визнані обставинами непереборної сили.8.3. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) зобов’язана повідомити про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту їх настання будь-яким зручним для нього засобом.8.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про такі обставини позбавляють можливості посилатися на них як на підставу для звільнення від відповідальності. Після закінчення строку дії обставин непереборної сили, виконання зобов’язань відновлюється.8.5. Наявність форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) мають бути засвідчено Торгово-промисловою палатою України та підтверджено Сертифікатом про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).8.6. В разі дії форс – мажорних обставин більше чим два місяці, Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір.8.7. У зв’язку з тим, що приєднання до цього Договору відбувається в обставинах воєнної агресії з боку російської федерації, сторони розуміють що не всі випадки можуть бути трактовані як форс-мажорні, та без сумнівів розуміють що лист Торгово-промислової палати № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022р. не може бути використаним для всіх випадків та ситуацій.
9. ПОРЯДОК ОБМІНУ ТА ПІДПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ
9.1. Обмін документами за цим Договором може здійснюватися із застосуванням положень Закону України «Про електронні довірчі послуги» та Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»9.2. Документи, заяви, відповіді за цим Договором можуть складатися та направлятися в електронній формі та підписуватися Сторонами електронними-цифровими підписами (ЕЦП) або кваліфікованими електронними підписами (КЕП) в програмах електронного обміну. 9.3. Кожна Сторона зобов’язана своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням КЕП (ЕЦП). Сторона, яка здійснює надсилання електронних документів вважається Стороною - Відправником, а Сторона, яка здійснює отримання електронних документів, вважається Стороною - Одержувачем.9.4. Підготовка електронних документів здійснюється відповідною Стороною в строки, що витікають з умов Договору або окремо узгоджені між Сторонами.9.5. Електронні документи вважаються підписаними і набирають чинності у випадках, коли вони були підписані КЕП (ЕЦП) Стороною-Відправником та надіслані Стороні-Одержувачу.9.6. Сторони домовилися, що електронні документи, які відправлені, завірені КЕП (ЕЦП), мають повну юридичну силу, породжують права та обов’язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. Підтвердження передачі документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.9.7. Видача, заміна, знищення відкритих ключів, в тому числі у випадках їх компрометації, а також видача кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, здійснюється тільки Акредитованим центром сертифікації ключів. Сторони зобов’язані повідомити одна одну про наявність вищевказаних обставини в строк, що не перевищує 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.9.8. У разі відсутності у Замовника програмного забезпечення для електронного документообігу документи, заяви, відповіді, тощо можуть бути направлені на відому офіційну електронну пошту у вигляді скан-копії документу, та мають повну юридичну силу до моменту обміну оригіналами.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Сторони несуть відповідальність за достовірність наданих в рамках даного Договору про себе відомостей, інформації та реквізитів. У випадку зміни місцезнаходження або інших реквізитів Сторони зобов’язуються повідомити про це одна одну у десятиденний строк з моменту настання таких змін (або розумний строк для короткострокових відносин).10.2. Право Замовника і Виконавця у будь-який час укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг у формі окремого письмового документу не є порушенням умов цього Публічного договору.10.3. Приєднанням до цього Договору Слухач та Замовник відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надають згоду на обробку своїх персональних даних та включення цих даних до бази персональних даних закладу з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, управління людськими ресурсами та податкової і статистичної звітності, а також для забезпечення дотримання порядку про організацію пропускного режиму з використанням системи контролю й управління доступом ЗВО. 
11. РЕКВІЗИТИ СТОРОНИ
Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18IBAN UA93 305299 00000 26006060368701в АТ КБ «Приватбанк» м. ДніпроМФО 305299, код ЄДРПОУ 20201672ІПН 202016704022Тел. +38 067 28 68 494 (бухгалтерія)+38 067 626 25 52, +38 095 7 0000 47, +38 063 7 0000 47 (гаряча лінія)Ел.пошта: au.ude.naud%40tlusnoc (центр консалтингу)au.ude.naud%40oknenonok (юридичний департамент)

Ректор С.Б. Холод